Viipekeele koolituse õppekava tasemele A1.2.

KURSUSE ÕPPEKAVA
THINK KOOLITUSKESKUS
NIMI Viipekeele koolitus tasemele A1.2.
MAHT JA KESTVUS 40 kontakttundi, a´ 45 min 2 korda nädalas. Lisaks 20 tundi iseseisvat tööd (töö kirjandusega, töö viipevaraga ja -fraasidega, viipekeelsete videote vaatamine ja tegemine).
ÕPPEKEELED Viipekeel, eesti keel
SIHTGRUPP JA EESMÄRGID Sihtgrupiks on eeskätt sotsiaal- ning meditsiinivaldkonnas töötavad inimesed, kes vajavad viipekeele oskust oma töös; raske haiguse tagajärjel kõnevõime või kuulmise kaotanud täiskasvanud; kurdi inimese lähedased, sõbrad ja lihtsalt huvilised. Kursus on mõeldud neile, kes on juba viipekeelt eelnevalt õppinud ning soovivad nüüd oma teadmisi täiendada. Kursuse eesmärgiks on aidata õppuritel paremini kontakteeruda kurtidega, omandades nende keelt ning õppides tundma kurtide omapärast ja huvitavat kultuuri.
ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED Vajalik eelnevalt läbida MTÜ THINK viipekeele kursuse esimene osa ehk A1.1. Viimane võib olla läbitud ka mujal. Samuti võivad õppima tulla autodidaktid, kes omandanud viipekeele algtõed ise õppides, mõne kurdi pereliikme või sõbra kaudu. Nende puhul selgitab õpetaja vajaliku taseme olemasolu välja vestluse abil.
SISU KIRJELDUS Toimub algkursusel õpitu kinnistamine. Detailsemad teadmised viipekeele ning kurtide kultuuriruumi ja suhtluse eripärade osas. Reaalne suhtlemine kurtidega, osavõtt kurtide üritustest. Töö viipevaraga: temaatiliste üksikviibete omandamine, tuletamine ja seostamine. Erinevate elualadega seotud temaatiliste viibete õppimine: loodus, linnud, taimed, loomad. Meditsiiniline terminoloogia viipekeeles. Elukutsed viipekeeles, vestlus oma tööga seonduvatel teemadel. Iseseisev lausete moodustamine, loetud tekstide tõlkimine viipekeelde ja viibeldud teksti üleskirjutamine. Viipetekstidest tuttavate viibete äratundmine, tähendussisu ja väljendite mõistmine ja taasesitamine. Grammatilised kategooriad (teemadest lähtuvalt): viipevara: ikoonilisus ja arbitraarsus, viipeloome, mittekäelised elemendid: näo ja kehasignaalid viipekeeles; viiperuum: objektide asukoha määramine, paigaldamine, liikumine ja kirjeldamine, suhete väljendamine. Toimub suultlugemise oskuse kinnistamine, harjutatakse sujuvamat sõrmendamist ning selgemat artikulatsiooni. Kinnistatakse kultuuriteadmisi viipekeelsete jutukeste, anekdootide ja kurtidega kohtumiste kaudu.
ÕPIVÄLJUNDID (Tulemus kursuse lõpuks) Mõistmine: kui vestluspartner viipleb normaaltempos, selgelt ning korrektselt. Suudab reageerida igapäevaeluga seotud soovidele: nt teed juhatada, edastada viipekeeles toidu või joogi retsepti, oskab loetud teksti viipekeeles ümber sõnastada ning viipekeeles väljendada; saab aru kurtide omavahelises loomulikus vestluses viibeldud ütluste põhisisust, mõistab keskmise keerukusega väljendeid ning fraase; saab aru isikukohasest infost, isikukohastest küsimustest. Oskab ennast elementaartasandil väljendada ning kursusel õpitud teemadel vestelda.
HINDAMISVIIS Hindamisele pääsevad õppurid, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundidest ning sooritanud kodused ülesanded. Eksam viiakse läbi klassis, kus viibib ka kurte. Eksamineeritav peab leidma endale ühe viipekeelse vestluspartneri ning temaga üks-ühele dialoogi pidama. Eksamineeritavalt oodatakse oskust suhelda viipekeeles ka võõra kurdiga, mitte ainuüksi oma õpetajaga. Ta peab mõistma ühe vestluskaaslase viibeldud jutu põhisisu ning oskama seda omalt poolt kommenteerida. Veaks loetakse pidevat möödaviiplemist, mis on tulenenud vestluse sisu mittetabamisest. On lubatud paluda kaasvestlejal viipemärke korrata või ümbersõnastavalt viibelda, samuti kasutada abistava võttena sõrmendamist või artikuleerimist.
KOOLITAJA Õpetaja Sirle Papp on etniline (viipekeelne) kurt, Eesti Kurtide Liidu juhatuse liige. Ta on läbinud Tartu Ülikooli juures viipekeeleõpetaja täiendkoolituse, ühtlasi on ta õppinud Tallinna Pedagoogilises Seminaris sotsiaaltööd.
NÕUDED OSALEMISEKS ÕPPETÖÖS Vajalik eelnevalt läbida MTÜ THINK viipekeele koolitus algajatele. Algkursus võib olla läbitud ka mujal. Samuti võivad õppima tulla autodidaktid, kes omandanud viipekeele algtõed ise õppides, mõne kurdi pereliikme või sõbra kaudu.
LISA- INFORMATSIOON Koolitusel kasutatakse hulgaliselt näitlikke vahendeid ning selgitustega kaasnevad konkreetsed näited. Osa õppetunde toimub klassiruumist väljaspool. Kursus toimub ratastooliga ligipääsetavas paigas. Samuti ollakse valmis arvestama õppurite võimalike erivajadustega: meie pedagoogidel on valmisolek õpetada inimesi, kellel esineb nt kuulmis- või nägemispuue, liikumispuue, vaimsed häired nagu nt kuni keskmise raskusega autism, ATHD või kes vajab pisut aeglasemat tempot.
ÕPPERUUMIDE, SISUSTUSE JA SEADMETE KIRJELDUS Õpperuumid asuvad Eesti Puuetega Inimeste Koja majas aadressil Toompuiestee 10, Tallinn. Bussipeatus asub sisuliselt maja ees. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitus toimub avaras saalis, kus on kahekohalised lauad toolidega. Vasakpoolne sein on rohkete akendega. Samuti on olemas piisav laevalgustus ning lektori juures kohtvalgustus. Ruumis on olemas WIFI ning vajalik esitlustehnika: dataprojektor, arvuti, muusikakeskus. Lektori tarbeks on olemas jalgadel tahvel. Suletava uksega kõrvalruumis asub söögituba, kus kursantidel on võimalik einestada. Nii saal, söögituba kui ka abiruumid on ligipääsetavad ratastooliga. Vajalikud ruumid, hooned, maa-alad, õpperuumid ja õpperuumide sisustus vastavad “Erakooliseaduses” §5 lg 5 p 7 esitatud nõuetele.
KOOLITUSLUBA
Õppekava kinnitatud Juhataja: Kristi Kallaste                                                           Õpetaja: Sirle Papp