Viipekeele koolituse õppekava tasemele A1.1

KURSUSE ÕPPEKAVA
THINK KOOLITUSKESKUS
Nimi Viipekeele koolitus algajatele A1.1; 2 tundi nädalas
Maht ja kestvus 40 tundi, a´ 45 min; sellele lisaks iseseisev töö (töö kirjandusega, töö viipevaraga ja fraasidega; viipekeelsete tekstidega; enda poolt salvestatud viipetekstide analüüs).
Lühikirjeldus Sihtgrupiks on eeskätt sotsiaaltöö valdkonnas töötavad inimesed, kes vajavad viipekeele oskust ning meditsiinialal töötajad, samuti kurdi inimese lähedased, sõbrad ja lihtsalt huvilised. Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes alustavad eesti viipekeele õppimist võõrkeelena ega oma seost kurtide kogukonnaga. Seega, õppima asujalt eelnevaid teadmisi viipekeelest ega kurtusest ei eeldata.
Kursuse teemad Kurtus; kurtuse põhjused, kurtide kogukond, kultuur. Suhtlemine kurtidega. Viipekeel kui kurtide kommunikatsioonivorm. Mida arvestada kurtidega suhtlemisel. Töö viipevaraga: temaatiliste üksikviibete omandamine, tuletamine ja seostamine. Fraaside ja 3-4 viipega lausete moodustamine etteantud lausemallide järgi. Isikukohaste küsimuste esitamine, neist arusaamine ja vastamine. Viipetekstidest tuttavate viibete äratundmine, tähendussisu ja väljendite mõistmine ja taasesitamine. Töö oma keha tunnetamise ja nägemistaju arendamisega. Tutvumine, viisakusvormid, tervitus, isikud, objektid, igapäevased tegevused, perekond, suhted, elukeskkond, kodu, lähiümbrus, vaba aeg ja meelelahutus. Grammatilised kategooriad (teemadest lähtuvalt): viipevara: ikoonilisus ja arbitraarsus, viipeloome, mittekäelised elemendid: näo ja kehasignaalid viipekeeles; viiperuum: objektide asukoha määramine, paigaldamine, liikumine ja kirjeldamine, suhete väljendamine; küsiviiped ja küsimuste esitamine ning neile vastamine; määruste väljendamine (aeg, koht, hulk); numeratsioon (põhiarvud, järgarvud); suultlugemine, artikulatsioon. Sõrmendamine: sõrmendite tundmaõppimine, nende esmane kasutamine nimede sõrmendamisel. Kultuuriteadmised: esmased teadmised kurtuse olemusest ja keelelisest mitmekesisusest, käitumisnormidest ja tavadest (nimeviiped).
Õpiväljundid
(Tulemus kursuse lõpuks)
Mõistmine: kui vestluspartner viipleb aeglaselt, selgelt ning vajadusel toetab artikuleeritud kõnega, siis õppija suudab palvetele reageerida, kui keegi palub midagi teha; oskab leida viibeldud tekstidest olulist informatsiooni, seda ümber sõnastada ning viipekeeles väljendada; saab aru lihtsalt viibeldud ütluste põhisisust; suudab mõista lihtsamaid igapäevaseid väljendeid ning lihtsamaid fraase; saab aru isikukohasest infost, lihtsatest isikukohastest küsimustest; saab aru kellaajast, numbritest ja hindadest; saab aru aeglasest sõrmendamisest. Oskab ennast elementaartasandil väljendada ning kursusel õpitud teemadel vestelda (lubatud on aeglaselt viibelda, õigeid märke meelde tuletada ja sõnastikku kasutada).
Hindamisviis Eksam on jaotatud kaheks osaks: Ise viiplemine (monoloog, dialoog); enda ja oma lähedaste tutvustamine (salvestus liikuva pildina); enda poolt viibeldud teksti analüüs. Etteantud situatiivse pildi järgi jutustamine; küsimused eksamineerijalt (kurtusest, kurtide ja kuuljate eripärast, igapäevaelust). Selles osas hinnatakse viipevara rikkust õpitud viipevara ulatuses; viipevara õiget kasutust vastavalt kontekstile ja oskust analüüsida oma viiplemist (nõrkade ja tugevate kohtade märkamist vastavalt keelereeglitele). Olulist tähelepanu pööratakse viiplemise lihtsusele, mõtte esitamise selgusele ja sõrmendite kasutamisoskusele. Kuivõrd on võimeline vastama küsimustele, kui need on esitatud üksühele lihtsalt, aeglaselt ja selgelt. Vajadusel võib viiplemist toetada suulise kõnega. Viiplemisest arusaamine (monoloog videosalvestuselt). Eksam kestab 30 minutit ning toimub üks ühele. Eksaminandil on lubatud paluda sõnumi kordamist, kui ta sellest esimesel korral aru ei saa. Eksamil võib kasutada sõnastikke.
Koolitaja Maret Õun, Heleni kooli viipekeele õpetaja.
Nõuded osalemises õppetöös Nõuded puuduvad
Lisainformatsioon Koolitusel kasutatakse hulgaliselt näitlikke vahendeid ning selgitustega kaasnevad konkreetsed näited. Õpitu paremaks kinnistamiseks on harjutustik. Kursus toimub ratastooliga ligipääsetavas paigas. Samuti ollakse valmis arvestama õppurite võimalike erivajadustega.