Ajalugu

Aastatel 2002-2003 viis TTÜ Rehabili- tatsioonitehnoloogiate Keskus läbi projekti THINK – Baltic extension (Towards Handicap Integration Negotiation Knowledge Projekt oli suunatud puuetega inimeste teadmiste täiendamiseks ja igapäevaellu integreerumiseks Baltikumis. THINK – Towards Handicap Integration Negotiating Knowledge – tähendab lahtimõtestatult puudega inimeste integreerimist tööjõuturule ja neile sellesuunalise eelkoolituse võimaldamist .

Alates septembrist 2002 korraldati kursusi arvuti algõppes, tekstitöötluses, tabelarvutuses, inglise keeles, karjäärikoolituses, tööõiguses, dokumendihalduses, raamatupidamises, ettevõtluse alustes, turunduses, projektikirjutamises, pilditöötluses ning saadud algteadmised Linuxist ja HTMList. Kursused olid valdavalt e-õppe vormis, mida täiendasid seminarid. Iga kursuse lõpus oli teadmiste kontrolli test.

Kursustel osalejate seas oli iga vanuse ja haridusega inimesi üle Eesti, ainsaks kriteeriumiks peale õpisoovi oli ligipääs arvutile ja internetiühendusele. Koolitusele registreerus algselt 144 inimest, kelledest 56 läbisid kodu programmi täies mahus, saades lõpetamisel Tallinna Tehnikaülikooli täiendõppekoolituse tunnistuse.

Programmi ajal sõlmiti mitmeid sidemeid koostööpartneritega, tööandjatega ja kvalifitseeritud õppejõududega. Mitmed projektis osalejad said püsiva töökoha ettevõtetes, paljud tegid aga praktilisi töid, mis andsid hindamatuid kogemusi kandideerimaks avatud tööturule.

MTÜ THINK Eesti on asutatud 2004 aastal, jätkamaks THINK projekti missiooni Eestis. Jätkuprojekti on plaanitud kaks peamist suunda- e-õpe koos seminaridega ning töö- ja karjääriplaneerimine. Tõsisemalt tuleb tegeleda e-õppe kvaliteedi tõstmisega, infotehnoloogiliste abivahendite kättesaadavusega, tõhustada koostööd ettevõtetega ja töötada välja kompetentside analüüsimise süsteem.