Inglise keele koolitus, erinevad tasemed – õppekava

Kursuse eesmärk: Eesmärk on kujundada ja arendada õpilaste keeleoskust ja valmisolekut seda mitmekultuurilises keskkonnas praktiseerida. Eesmärk on täiendada ja lihvida õpilaste keeleoskusi hetketasemel kasutamisel ning toetada õpilasi keeleoskuse arendamisel ja sellega seotud probleemide lahendamisel.

Individuaalõppes koostab õpetaja isikliku õppekava vastavalt õppija õpivajadusest ja –eesmärgist. Kursuse koostamisel võetakse arvesse õppija eeldusi ning töö spetsiifikat.

Pikkus: 60 akadeemilist kontakttundi ja individuaalne töö.

Sisu: Keeleõpe põhineb Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemil nõuetel, milleks on kõigi nelja võõrkeele osaoskuse (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) arendamine. Kursuse teemad on seotud õpilase isiku- ja ametialaste huvide ja vajadustega, mis kaardistatakse enne kursust.

Iseseisev töö: suuline ja kirjalik kodutöö; oma arvamuse kujundamine tekstide lugemise ja vestlusteemade ettevalmistamise põhjal; e-kirjade, aruannete jms kirjutamine; suuliste ettekannete ettevalmistamine; individuaalne töö osalemaks suulises analüüsis ja aruteludes.

Meetodid: Õpetaja lähtub meetodide valikul õppija profiilist, so individuaalsetest eeldustest (passiivne/aktiivne õppija; sotsiaalsest keskonnast sõltuv/sõltumatu õppija).

Vastavalt eesmärgile ja profiilile võivad meetodideks olla miniloeng, juhtumi analüüs, avastusõpe, iseseisev töö, rollimäng, dialoog, ettekanne, diskussioon, väitlus, arutelu jms. Põhialuseks meetodide valikule on õppija individuaalse iseärasuse arvesse võtmine, struktureeritus, omavaheline seostatus ning lähtub eelkõige seisukohast, et õppimine on kõige tulemuslikum kui kasutusel on õppijat aktiviseerivad meetodid.

Õpitulemused: Õpilane

  • tunneb, eristab ja tõlgendab õpilase ja tema ameti, keele ja kultuuriga seotud tekste;
  • valib materjali ja kasutab oma keelealaseid teadmisi huvipõhise ja/või erialase teksti kokkuvõtte koostamisel;
  • esitab lühikese aruande;
  • kasutab grammatiliselt korrektseid keelestruktuure arvamuse avaldamiseks kirjalikult ja suuliselt.

Hindamine: arvestus
Arvestus koosneb:

  • kirjalikust testist,
  • lugemis- ja rääkimisülesanded.

Kursuse materjal: Õpetaja kasutab Cambridge University Pressi, Oxford University Pressi, Macmillan Publishersi ja teiste Suurbritannia kirjastajate välja antud õppematerjale lisaks Interneti-põhistele materjalidele (artiklid, videod, kõned jne). Õpetaja teeb aktiivset koostööd Rahvusraamatukogu Võõrkeelse kirjanduse osakonnaga kui ka raamatupood Allectoga, kes aitab leida, tellida ja edastada spetsiifilisemat õppesisu (erialane keel, ärikeel, funktsionaalsete oskuste arendamise materjalid jne) välismaalt.

Kursuse autor:  Mari Markson, täiskasvanute koolitaja VI tase- inglise keele õpetaja 29 aastat.